mini-IMG_3677 mini-DSC_0338 mini-IMG_3812 mini-DSC_0389 mini-IMG_3692 mini-IMG_3656 Masada fortifications mini-IMG_3717 mini-IMG_3783 mini-DSC_0341 mini-DSC_0370 mini-IMG_3666 Dead sea Masada tour pickup at Tel aviv

Bein Harim Tours LTD, Hanamal St. 36, Tel Aviv, Israel 61131, P.O.B: 13221, Tel: 972-3-5422000 Fax: 972-3-5422001